Överlägg

Monteringsinstruktioner

Här får du en genomgång i hur du hanterar och installerar det förisolerade systemet (CR System) med dess produkter Climate Recovery kanaler (CR kanaler) och Climate Recovery formstycken (CR formstycken).

Här följer en innehållsförteckning:

  • CR produkter
  • CR förberedelser
  • Montera CR manschett
  • CR formstycken och kanaler
  • CR system och plåtkanaler
  • Rund kanal till rektangulär form
  • Installation

Introduktion
CR kanaler levereras platta i förseglade återvinningsbara plastpåsar med en längd på 2350 mm.
CR formstycken packas och levereras i återvinningsbara kartonger.
Plastpåsarna till CR kanalerna och kartongerna till CR formstycken är vattenavvisande men bör skyddas från regn och därför bör man undvika att ha dem stående i vattenansamlingar.
CR kanaler och CR formstycken påverkas inte av hög luftfuktighet. Plastpåsarna är inte UV-resistenta.
I detta dokument och vårt övriga material berättar vår taleskvinna Claire om viktiga saker du behöver veta, så håll utkik efter Claire!

CR förberedelser

Kanalen ligger individuellt vakuumförpackad i en återvinningsbar plast- påse. CR kanalen expanderar till sin runda form när plastförpackningen är bruten.Var noga med att inte skada kanalen när påsen skärs upp. När den skyddande plasten har avlägsnats exponeras kanalen för smutspartiklar och damm.

OBS! Vid behov, rengör kanalen med dammtrasa innan montering!

CR formstycken har olika förpackningsstorlekar beroende på form- styckets storlek.Var noga med att i största möjliga mån skydda form- stycket från smuts och vatten.

För att anpassa CR kanalen efter installationsmiljön, använd en fintandad isolerkniv för att få den rakaste snittytan. Börja med att sticka in spetsen på kniven i kanalen och gör ett snitt som skär igenom isolering och innerfolie. Skär därefter fortsatt lugnt och försiktigt runt hela kanalen.

Kapningen i kanalen ska ske varsamt utan att riskera att innerfolien går sönder. Undvik vinkelsnitt för enklare montering och för att tätheten i systemet ska bli optimal.

OBS! Efter kapning måste kanalen rengöras ordentligt så att inga glasfiberrester finns kvar i kanalen.

Efter att kanalen har anpassats till önskat mått ska en CR manschett monteras på båda ändarna.

CR manschetten fyller fyra viktiga funktioner:

• Skyddar innerfolien vid kanalens ändar när den kopplas ihop med annan anslutning.

• Förhindrar att isolering hamnar i luften inuti ventilationssystemet.

• Förhindrar fukt från att tränga in i kanalens isolerande lager.

• Ger optimerad täthet i ventilationssystemet.

LYFT INTE formstycken i ändarna. Då kan formstyckets kvaliteter försämras och installationen riskerar att bli mindre intakt.

Montera CR-manschetten

Steg 1
Säkerställ att de sex anvisningarna på manschetten orienteras så att de passar mot hörnen på den sexkantiga kanalen.

 

Step 2
Tryck försiktigt ned manschetten. Jobba med en av de sex sidorna i taget. Säker- ställ att inner och ytterfolie ligger kvar utan att kasa med manschetten. Säker- ställ att manschettens anvisningar fort- farande är orienterade i hörnen på den sexkantiga kanalen.

 

 

Step 3
Det kan vara nödvändigt att säkerställa manschettens position i kanalen genom att fästa den med tejp på utsidan.
Kontrollera därefter att kanalen är fri från damm och smuts. Rengör vid behov kanalen med dammtrasa.

Applicera såpa

Sprayflaska med svamp

 • Grön såpa blandad med 4 delar vatten
 • Spraya svampen rikligt med såpblandningen
 • Såpa in manchett och/eller formstycke

OBS! Undvik att såpa utsidan eftersom det försämrar möjligheten att få tejpen att fästa.

CR formstycken och kanaler

Skjut på kanalen på formstycket till dess att hela formstyckets hals täcks av kanalen. Änden på kanalen ska ligga dikt an mot den större delen, själva centrumstycket, av formstycket.
OBS! Vi rekommenderar att såpa formstyckets hals för att underlätta samman- sättningen. Kanalen skall endast såpas på insidan med svamp. Undvik såpa på kanalens utsida, då det gör det mycket svårare att fästa tejpen.

OBS! Undvik att bära formstycken genom att greppa dem i halsen.

 

 

 

 

 

 

CR kanal kopplas till CR kanal

Samma monteringsprocess med manschett och klammer som beskrivet i steg 3 gäller även när två CR kanaler ska sammanfogas.

En CR nippel placeras mellan de båda CR kanalernas öppningar. Kanalerna ska skjutas mot varandra tills de möts över CR nippel. När CR kanalsystem är färdig monterat rekommenderar vi att man tejpar skarven.

CR system och plåtkanaler

Täthetsklass C
Vid kombination av CR produkter och plåtprodukter placera en CR klämma över änden av kanalen. Plåtdetaljen förs in i manschetten. Dra åt klämman runt kanalen över plåtdetaljen ordentligt. Täthetsklass C kan då uppnås.
I detta fall kan CR tejp användas för att säkra sammanfogningen mellan formstycket och kanalen.
CR kanaler till plåtapplikationer

Kontrollera längd på anslutande plåt- formstycke (den del som skall föras in i manschetten) innan montage av plåt- formstycke. Längden måste räcka till att passera manschettens längd. Är den kortare än så måste plåthalsen förlängas med en muff eller rörbit.

Använd med fördel CR övergång för detta ändamål.

I ena änden passar CR övergången in i CR kanalen som ska förberedas enligt tidigare steg 3 beskriva monteringsinstruktioner. Motsatta änden har dimensionen motsvarande rund plåtnippel försedd med gummitätning. CR övergång skjuts sedan in i den gällande kopplingspunkten på kanalen och i plåtformstycket eller anslutningslådan. I det fall en cirkulär muff eller kanal skjuts in i CR manschetten måste dels den skarpa kanten tas bort, dels måste det säkerställas att detaljen skjuts in lika långt som CR manschetten är. Utanpå CR kanalen fästes allt med en CR klämma.

CR-klämman behöver endast användas vid en kombination mellan traditionella plåt produkter och CR-produkter och alltså inte om det är enbart CR-produkter som sammanfogas.

 

CR formstycke till plåtkanaler
Standarddimensionerna för nipplar passar för CR formstycken vilket gör det möjligt att sammanfoga traditionella plåtkanaler med CR System.

För extra förstärkning använd CR tejp runt sammanfogningen både runt plåtkanalen och runt formstycket.

Använd nipplar och övergångar med gummipackning. Sammanfogningen blir tätare och det minskar risk för läckage.
OBS. Att använda nipplar eller adaptrar utan gummitätning kan skada formstyckets innerfolie.

Rundkanal till rektangulär form

Omvandla formen på CR kanal
En unik egenskap hos CR kanal är att den kan ändra form från rund till rektangulär för att under hela monteringsprocessen kunna anpassas efter installationsmiljön. Omvandlingen sker på ett mycket enkelt sätt med hjälp av CR omvandlare. På CR kanaler kan du utläsa två linjer längst med CR kanalen på den yttre folieringen med texten ”DO NOT FOLD HERE”. När CR kanalerna tillverkas förbereds fyra av de sex hexagonhörnorna för formanpassning. Konstruktionen möjliggör platt paketering men strukturen förblir intakt under användning och vid installation. CR omvandlare är den bäst lämpade produkten för att få ett garanterat gott resultat vid CR kanalens omvandling från rund form till rektangulärform. CR stödjer inga andra metoder.

De två hörnor som har texten ”DO NOT FOLD HERE” har aldrig blivit vikta. Dessa hörnor placeras i mitten av omvandlaren långsida. Den uppvikta sidan av omvandlaren skall placeras utåt. Omvandlaren viks till en rektangel. Koppla ihop omvandlares ändar.
OBS viks omvandlaren flera gånger så försvagas hållbarheten.
OBS omvandlaren placeras företrädesvis på kanalen innan kanalen monteras.

 

 

 

 

 

 

Steg 1
Placera omvandlaren på den utvalda delen av kanalen som önskas rektangulär. Säkerställ att omvandlaren placeras med icke vikta hörnor i mitten av omvandlarens långsida och att kanalen verkligen viks i hörnorna när omvandlaren pressas samman.

 

 

 

 

 

 

Step 2
Pressa slutligen ihop omvandlaren till en rektangel och koppla ihop ändarna

Proper Hanging

Putting the CR Duct up
Hanging of the Climate Recovery Duct System should be done in the easiest way possible, abiding by EN 12236 and local authority standards. The CR Duct System does not transport vibrations, so CR Ducts and CR Fittings are able to touch other installations and building parts without creating more noise in your project. It is important to note that this applies as long as the parts in contact with CR products are not:

 • possessing any sort of sticky substance along the exterior;
 • vibrating on their own;
 • reaching a temperature above 60° C.

We recommend that as much as possible of the combining of the ducts is done on a workbench (or the floor). Due to the low weight of the ducts it is usually a lot easier to mount a complete section. Not to mention the reduced bodily effort. Also, we have found it easier to mount a CR Duct on a stable CR Fitting than vice versa.

The CR Duct can be folded at various angles to create easier mounting scenarios and applications, while maintaining its patented memory to spring back to the standard round shape.

Avoid repeated folding of the ducts as over time rigidity can be diminished, sacrificing the beneficial qualities and aesthetic appeal of CR Ducts.

Mount alone, but follow the rules
The low weight of the CR Duct System allows for simple hanging, but it is important to get acceptance of the inspector for the chosen method. If you are a single person mounting the CR Duct System, it is important that at least one fixed point exists along a straight installation. This will prevent difficulties in joining ducts and fittings together.

Attachment to the structure
This should be done in accordance with building specifications per standard EN 12236 protocols. When mounting the CR Duct System to the fixed building structure, M8 steel threaded rod should be used. CR-CM8 has a click function that allow attachment by directly pressing M8 rods into the fixture. CRM8 must be screwed onto the fixture.

Hanging support
CR Straps should be drawn through the openings of CR-CM8 or CRM8 fixtures. The flat end of the strap is then wrapped around the exterior of the CR Duct, then through the fixed end and secured by the ridged bindings. Leaving a loose binding before hanging will allow easier adjustments made to the placement of M8 fixtures along the duct surface.

Make sure that the loose end of the CR Strap points downwards as this simplifies the tightening after final adjustment.

 

 

 

 

 

Hanger spacing
Hanging support of the CR Duct System should be maintained at a minimum of every 2.3 meters of duct length and within 10 cm of any joint.

If CR products are installed vertically, the support must be placed a minimum of 50 cm from joint connections, with further support spaced at a minimum of every 2.5 meters.

When combining the CR Duct System with sheet metal ductwork, support should be placed within 10 cm of joints and every 2 meters.

Any Questions?Don’t hesitate to get in touch with us!